چند رسانه ای
h2s
فیلم آموزشی H2S موضوع مرگ یا زندگی

تهیه شده توسط پالایشگاه چهارم گاز
شرکت ملی گاز ایران

فیلم آموزشی H2S موضوع مرگ یا زندگی