اخبار جلسه شورای هماهنگی
نوزدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران Hse نوزدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران با هدف تشریح برنامه مهندسی مجدد و بازنگری استراتژیهای HSE وزارت نفت برگزار شد.

نوزدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران HSE به میزبانی مدیریت HSE شرکت ملی نفت در محل پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تهران سالن 8 غرفه شرکت ملی نفت برگزار شد. در این جلسه تشریح برنامه مهندسی مجدد و بازنگری استراتژیهای HSE وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفت.