ضوابط
ضــوابط و روشهــاي مــديريت اجرايــي پســماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته با توجه به ضوابط ابلاغی و ضرورت دفع صحیح پسماندهای پزشکی مرتبط با بیماری کووید-2019، جهت دریافت ضوابط و روشهای مدیریت پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته بر روی صفحه کلیک نمایید. ضــوابط و روشهــاي مــديريت اجرايــي پســماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته