ماموریت های اداره کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت

الف) استقرار، راهبری، توسعه و ممیزی نظام مدیریت  بهداشت، ایمنی و محیط زیست

ب ) حرکت به سوی ایجاد امنیت  و صنعتی  بدون حادثه

ج  ) نظارت بر ایجاد محیط کاری سالم، ایمن و به دور از هر گونه حادثه، آسیب و خسارت به محیط زیست

د‌  ) صیانت از نیروی انسانی، حفاظت از محیط زیست و پاسداری از سرمایه ها و اعتبار سازمان

ه‌ ) حرکت در راستای توسعه پایدار، افزایش بهره وری و رشد و بالندگی نیروی انسانی


گروه دورانV6.1.4.0