ارزشها

·         ما کارکنان را سرمایه های اصلی شرکت  دانسته و با رعایت کرامت و اخلاق انسانی و اسلامی ،سعی  مینمائیم وجدان کاری و تعلق سازمانی آنها را افزایش دهیم.

·         ما پیشنهادها و اندیشه های نو را پذیرا بوده و در بسترکار گروهی آنها را به گونه ای اثر بخش به اجرا می گذاریم.

·         ما شایسته گزینی و شایسته سالاری را در سر لوحه امور خود قرار داده و برای نهادینه کردن آن تلاش می نمائیم.

·         ما پویایی و بقاء سازمان را در گرو یادگیری ،حفظ و ارتقاء سطح دانائی کارکنان می دانیم .

·         ما معتقدیم حضور موفق در عرصه جهانی همواره نیازمند توجه به فن آوری و دانش نوین وبکارگیری اثربخش آن می باشد.

·         ما بهینه سازی مصرف انرژی را به منظور حفظ منابع ملی برای آیندگان و کاهش تاثیر آن در قیمت تمام شده در سرلوحه امور خود قرارداده ایم.

·         ما با حفظ محیط زیست و کاهش اثرات آلودگی ناشی از صنعت و ایجاد محیط ایمن و بهداشتی سلامت کارکنان و جامعه را مورد توجه قرار می دهیم.

 


گروه دورانV6.1.4.0