ایمنی و آتش نشانی 


در بخش  ایمنی، کل فرایندهای صنعتی از دیدگاه ایمنی بررسی شده و خطرات ناشی از آنها مورد آنالیز قرار می گیرد. در این بررسی با تعیین میزان ریسک های احتمالی، راهکارهای کنترلی و پیشگیرانه مورد نیاز طرح ریزی و اجرا می شود. سیاستگذاری، برنامه ریزی راهبردی و نظارت عالیه بر موضوعات ایمنی و اتش نشانی با هدف شناسایی خطرات، ارزیابی و کنترل ریسک ها و در نهایت کاهش و پیشگیری از بروز حوادث  از اهم وظایف این حوزه می باشد. 
 

درس آموزی از حوادث
 
آتش نشانی

 دومین دوره المپیاد آتش نشانان وزارت نفت

سومین دوره المپیاد سه روزه عملیاتی - تخصصی آتش نشانان وزارت نفت 


گروه دورانV6.1.4.0