در بخش محیط زیست کلیه اثرات زیست محیطی حاصل از اجرای پروژه ها در فاز طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری به دقت مورد بررسی قرار گرفته و کنترل های مورد نیاز اعمال می شود. سیاستگذاری، برنامه ریزی راهبردی و نظارت عالیه با هدف حفاظت از محیط زیست و تحقق صنعت سبز از اهم وظایف این حوزه می باشد. شناسایی منابع آلاینده محیط زیست (آب، هوا و خاک) و ارزیابی و کنترل آنها، بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت تغییرات آب و هوا و نهادینه سازی الزامات توسعه پایدار از سایر وظایف این حوزه می باشد.


آب وپساب
هوا و تغییر اقلیم
 دوره آموزشی مدیریت کربن
خاک و پسماند
دریا و ساحل
انرژی و سوخت
ایام محیط زیستی 
ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA)
لینک های مفید


گروه دورانV6.1.4.0