پدافند غیرعامل

تعریف پدافند غیرعامل در بند اول سیاست های کلی نظام در خصوص پدافند غیرعامل که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است  عبارتست از:

مجموعه اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.

در ادامه به معنی برخی از کلید واژه های مهم در مباحث پدافندی اشاره می نماییم.

پراکندگی: گسترش ، باز و پخش نمودن و تمرکز زدایی نیروها ، تجهیزات ، تأسیسات یا فعالیتهای خودی به منظور تقلیل آسیب پذیری آنها در مقابل عملیات دشمن به طوریکه مجموعه ای از آنها هدف واحدی را تشکیل ندهند.

پناهگاه: حفاظ و پوششی است که با استفاده از موانع طبیعی یا مصنوعی برای مخفی شدن از آتش دشمن از آن استفاده می شود.

پوشش: پنهان سازی و حفاظت تأسیسات ، تجهیزات و نیروی انسانی در برابر دید و تیر دشمن می باشد.

تهدید: یک خطر بالقوه که هنوز محقق نشده و صرفاً در حد یک ایده می باشد . به عبارت دیگر تهدید، مفهومی به کلی انتزاعی است به طوریکه تعیین زمان و چگونگی مورد تهدید واقع شدن به سادگی امکان پذیر نمی باشد.

تهاجم سایبری: به هرگونه اقدام غیرمجاز سایبری ، که با هدف نقض سیاست امنیتی یک سرمایه سایبری و ایجاد خرابی یا خسارت ، ایجاد اختلال در عملکرد یا از کار اندازی خدمات و یا دستیابی به اطلاعات سرمایه ملی سایبری مذکور انجام گیرد، تهاجم سایبری اطلاق می گردد.

جنگ سایبری: بالاترین سطح و پیچیده ترین نوع از تهاجم سایبری ( عملیات سایبری ) است که علیه منافع ملی سایبری کشورها انجام شده و شدیدترین پیامدها را به همراه خواهد داشت.

فریب: کلیه اقدامات طراحی شده حیله گرایانه ای که موجب گمراهی و غفلت دشمن در نیل به اطلاعات و محاسبه و برآورد صحیح از توان کمی و کیفی طرف مقابل گردیده و او را در تشخیص هدف و هدف گیری با شک و تردید مواجه نماید.

زیر ساخت حیاتی: سیستم ها و دارایی هایی که اگر نابود شوند، تأثیراتی روی امنیت فیزیکی ، امنیت اقتصاد ملی و سلامت یا ایمنی همگانی خواهند داشت.

مراکز حیاتی: مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها ، موجب بروز بحران ، آسیب و صدمات جدی و مخاطره آمیز در نظام سیاسی ، سامانه های هدایت ، کنترل و فرماندهی ، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی ارتباطی و مواصلاتی ، اجتماعی، دفاعی با سطح تأثیر گذاری سراسری در کشور گردد.

مراکز حساس: مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها ، موجب بروز بحران آسیب و صدمات جدی و مخاطره آمیز در نظام سیاسی ، سامانه های هدایت ، کنترل و فرماندهی ، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی ، ارتباطی و مواصلاتی ، اجتماعی ، دفاعی با سطح تأثیر گذاری منطقه ای در کشور گردد.

مراکز مهم: مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها ، موجب بروز بحران، آسیب و صدمات جدی و مخاطره آمیز در نظام سیاسی، سامانه های هدایت ، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی ، ارتباطی و مواصلاتی، اجتماعی، دفاعی، با سطح تأثیر گذاری محلی در کشور گردد.  


دفاع اقتصادی
دفاع بیولوژیک
دفاع سایبری
تهدید شناسی
مدیریت بحران
جنگ نرم
دفاع اطلاعاتی
دفاع الکترونیک
فنی و مهندسی
لینک های مفید


گروه دورانV6.1.4.0