پایگاه های علمی و پژوهشی

 

سایت های علمی و پژوهشی آدرس
پژوهشکده اطلاعات و مدارک علمی ایران http://www.irandoc.ac.ir
بانک اطلاعات نشریات ایران http://www.magiran.ir
پایگاه بزرگ علمی SID جهاد دانشگاهی http://www.sid.ir

 


گروه دورانV6.1.4.0