لزامات و رویه های مدیریت HSE در شرایط عمومی اسناد و قراردادهای همسان EP , PC,EPC  اختصاصی صنعت نفت

ترجمه انگلیسی : " الزامات و رویه های مدیریت HSE در شرایط عمومی اسناد قراردادهای همسان EP,PC,EPC اختصاصی صنعت نفت "


ضوابط و دستورالعمل اجرای الزامات و رویه های مدیریت HSE در قراردادهای صنعت نفت

ترجمه انگلیسی : " ضوابط و دستورالعمل اجرای الزامات و رویه های مدیریت HSE در قراردادهای صنعت نفت "

 

برای مشاهده متن فارسی به بخش ورود به اعضا مراجعه شود.
 


گروه دورانV6.1.4.0