نوع سند حوزه کدسند نام سند فایل
بخشنامه ایمنی و آتش نشانی 1402-266135 رعایت الزامات فنی، عملیاتی و ایمنی در ورود به فضاهای بسته در تاسیسات Download
دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی MOP-HSE-In-207(3) دستورالعمل فنی و اجرایی ارزیابی آمادگی عملیاتی-تخصصی آتش نشانان وزارت نفت Download
بخشنامه ایمنی و آتش نشانی 1401-131013 الزامات ایمنی ساختمان های اداری و تاسیسات صنعت نفت Download
راهنما ایمنی و آتش نشانی MOP-HSED-Gl-209(1) راهنمای ایمنی تست فشار Download
دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی MOP-HSED-In-210(1) دستورالعمل وسایل حفاظت فردی و درجات آتش نشانان در صنعت نفت Download
راهنما مهندسی بهداشت MOP-HSED-Gl-108(1) راهنمای اندازه گیری صدا در صنعت نفت Download
روش اجرایی HSE مشترک MOP-HSED-Pr-002(3) روش اجرایی گزارش عملکرد بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل(ویرایش سوم) Download
دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی MOP-HSED-In-229(1) دستورالعمل گزارش فوری حوادث مهم Download
راهنما مهندسی بهداشت MOP-HSED-GL-107(1) راهنمای کنترل مهندسی صدا در صنعت نفت Download
راهنما مهندسی بهداشت MOP-HSED-GL-106(1) راهنمای مدیریت سلامت عمومی شاغلین در صنعت نفت Download
راهنما ایمنی و آتش نشانی (2)MOP-HSED-Gl-228 راهنمای مشخصات فنی و آزمون های عملکردی خودروهای آتش نشانی در صنعت نفت Download
راهنما ایمنی و آتش نشانی MOP-HSED-GL-216 راهنمای جلسات آموزشی ایمنی قبل از شروع کار(Tool Box Meeting) Download
راهنما ایمنی و آتش نشانی MOP-HSED-GL-206(2) راهنمای جداسازی( ایزولاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرآیندی Download
راهنما ایمنی و آتش نشانی MOP-HSED-Gl-223(1) راهنمای ایمنی عملیات غواصی در صنعت نفت Download
نظامنامه HSE مشترک   نظام‌نامه آموزش بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل Download
راهنما مهندسی بهداشت MOP-HSED-GL-105(1) راهنمای مدیریت فوریتهای پزشکی در صنعت نفت Download
راهنما ایمنی و آتش نشانی MOP-HSED-GL-204(1) راهنمای مدیریت شرایط اضطراری در صنعت نفت Download
راهنما ایمنی و آتش نشانی MOP-HSED-GL-211(1) راهنمای ایمنی گودبرداری Download
راهنما محیط زیست MOP-HSED-Gl-307(1) راهنمای محاسبه و گزارش دهی میزان انتشار گازهای گلخانه ای Download
راهنما محیط زیست MOP-HSED-Gl-304(1) راهنمای تعیین گروههای ناسازگاری پسماند در سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست Download
راهنما محیط زیست MOP-HSED-Gl-301(1) راهنمای مدیریت پسماند در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست Download
دستورالعمل مهندسی بهداشت MOP-HSED-In-101(1) دستورالعمل تشکیل کمیته سلامت Download
راهنما مهندسی بهداشت MOP-HSED-Gl-103(1) راهنمای ایجاد، استقرار و توسعه برنامه تناسب با کار(Fitness to Work) Download
ضوابط و الزامات HSE مشترک   ضوابط و دستورالعمل اجرای الزامات و رویه های مدیریت HSE در قراردادهای صنعت نفت Download
ضوابط و الزامات HSE مشترک   الزامات و رویه های مدیریت HSE در شرایط عمومی اسناد و قراردادهای همسان EP , PC,EPC اختصاصی صنعت نفت Download
راهنما ایمنی و آتش نشانی (MOP-HSED-Gl-214(1 راهنمای بازبینی ایمنی پیش از راه‌اندازی عملیاتی Download
راهنما محیط زیست MOP-HSED-Gl-303 راهنمای گزارش دهی فرآیند مدیریت پسماند Download
فرم محیط زیست MOP-HSED-FO-302 فرم گزارش دهی سالانه فرآیند مدیریت پسماند در سیستم مدیریت HSE Download
فرم محیط زیست MOP-HSED-FO-301 فرم گزارش دهی فصلی فرآیند مدیریت پسماند در سیستم مدیریت HSE Download
لینک مجموعه راهنماها و دستورالعملهای OGP اداره کل   http://cdn.persiangig.com/public/1xNFqLp8cC Download
راهنما ایمنی و آتش نشانی MOP-HSED-GL-202(2) راهنمای ورود به فضاهای بسته Download
راهنما ایمنی و آتش نشانی MOP-HSED-GL-200 راهنمای نظام پروانه های کار در صنعت نفت Download
لینک پوشه کتب تخصصی اداره کل   https://drive.google.com/drive/folders/0B5fxhggYpbgEMThhcHZUWnhJMzg?usp=sharing  
گزارش اداره کل   گزارش توسعه پایدار صنعت نفت Download
فرم محیط زیست MOP-HSED-FO-303 فرم صورتجلسه دفاع از گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی Download
روش اجرایی محیط زیست MOP-HSED-Pr-320(2) روش اجرایی انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی(EIA)پروژه های صنعت نفت Download
راهنما محیط زیست MOP-HSED-Gl-306 راهنمای برچسب گذاری ظروف پسماند Download
راهنما محیط زیست MOP-HSED-Gl-305 راهنمای انتخاب ظروف و مظروف کردن پسماند Download
راهنما محیط زیست MOP-HSED-Gl-304 راهنمای تعیین گروههای ناسازگاری پسماند Download
راهنما مهندسی بهداشت MOP-HSED-Gl-102(2) راهنمای تدوین استراتژی ارزیابی و مدیریت مواجهات شغلی کارکنان با عوامل زیان آور Download
راهنما ایمنی و آتش نشانی MOP-HSED-GL-213 راهنمای ایمنی مخازن مواد نفتی Download
اهنما ایمنی MOP-HSED-GL-203 راهنمای تحقیق، تجزیه‌وتحلیل و گزارش حادثه Download
دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی MOP-HSED-In-201 دستورالعمل کار در ارتفاع Download
فرم ایمنی MOP-HSED-FO-200 فرم درس آموزی از حوادث اداره کل HSE و پدافند غیر عامل Download
راهنما محیط زیست MOP-HSED-Gl-302 راهنمای طبقه بندی و کدگذاری پسماند در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست Download
راهنما محیط زیست MOP-HSED-Gl-301 راهنمای مدیریت پسماند در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست Download
راهنما مهندسی بهداشت MOP- HSED-Gl-101 راهنمای تدوین شناسنامه واحد صنعتی/کارگاه Download
دستورالعمل مهندسی بهداشت MOP- HSED-In-100 (2) دستورالعمل معاینات شغلی کارکنان صنعت نفت Download
راهنما مهندسی بهداشت MOP-HSED-Gl-100 راهنمای ارزیابی سیستم مدیریت بهداشت و شاخص‌های عملکردی Download
فرم معاونت های اداره کل MOP-HSED-Fo-002 فرم تصویب مستندات داخلی اداره کل HSE و پدافند غیر عامل Download
فرم معاونت های اداره کل MOP-HSED-Fo-001 فرم تصویب مستندات اداره کل HSE و پدافند غیر عامل وزارت نفت Download
روش اجرایی معاونت های اداره کل MOP-HSED-Pr-001 روش اجرایی تدوین و کنترل مستندات HSE وپدافندغیرعامل Download

گروه دورانV6.1.4.0