دوشنبه 15 آبان 1396 بررسی استانداردهاى مربوط به ایمنی و سازمان هاى ارائه دهنده آنها

استاندارد مدرکى است که بر اساس توافق عمومى منتشر و توسط سازمان شناخت شده اى تصویب مى گردد. استانداردها از لحاظ خصوصیت، موضوع و محیط کاربرد متفاوت بوده، مقررات مختلفى را تحت پوشش قرار داده و نتیجه کارگروهى را منعکس مى کنند. از دیدگاه ایمنى و حفظ سلامت عمومی، استانداردها معیارها و شاخص هایى هستند علمى، فنى و تجربى که به صورت قواعد پذیرفته شده ای جهت تعیین میزان فرآورده هاى تولیدى و با هدف حفظ سلامت عمومى و ایجاد تفاهم و تسهیلات در مبادلات بازرگانى به کار گرفته در پنج سطح کارخانه اى، شرکتى، ملى، منطقه اى و بین المللى است مى شوند. سطوح استاندارد غالبا با توجه به پیچیدگى صنایع نفت و گاز، استانداردهاى حوزه HSE در این صنعت اهمیت به سزایى دارد و این امر لزوم توجه و به کارگیرى آنها را دوچندان مى کند. در این مقاله ضمن ارائه استانداردهاى مربوط به HSE ،سازمان ها و مؤسسات تدوین کننده آنها نیز مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

1- اسـتانداردهاى انجمـن ملـى حفاظت در  برابر آتش: (NFPA)

تاریخچه و معرفى انجمن: NPFA گروه هــاى کوچکــى از مــردم آمریکا به این فکــر افتادند کــه علل واقعــى رویدادها را پیگیــرى کنند. این تفکر طــى حدود صد سال منجر به تشــکیل انجمن ملى حفاظت در برابر آتش در ســال 1896 توســط یک گروه بیمه گر شد. اولین تغییر اساسى در سال 1904 رخ داد که باعث گســترش اعضای انجمن از شرکت هاى بیمه به سایر اقشار گردید. از سال 1905 تاکنون این انجمن در نیویورک مستقر است. انجمن ملى حفاظت در برابر آتش یک ســازمان غیرانتفاعى و اصلى ترین مرکز ایمنى در ایــالات متحــده آمریکاســت. این انجمن داراى بیش از 75000 عضو از سراســر جهان در بیش از 100 کشــور بــوده و حدود 6000 نفر داوطلب در نوبت عضویت آن قرار دارند. انجمن ملى حفاظــت در برابر آتش، داراى 4 دفتر در سطح جهان است؛ دفتر آسیا و جنوب اقیانوس آرام (چین)، دفتر اروپا (آلمان)، دفتر آمریکاى لاتین و حوزه دریاى کارائیب (پرو( و دفتــر خاورمیانه و آفریقا (آفریقاى جنوبى. وظایــف اصلى ایــن انجمن در زمینــه ایمنى حریق است.

  اهـداف، وظایـف و بخش هـاى انجمن   :NPFAاهداف انجمــن ملى حفاظــت در برابر آتش عبارتند از: ارتقــاء و بهبــود علوم و توســعه روش هاى حفاظت و پیشگیرى از حریق ایجــاد حفاظ ایمن به منظــور جلوگیرى از به خطر افتادن جان و مال مردم به وسیله آتش آموزش، افراد عامى و کودکان

 وظایف این انجمن عبارتند از: آماده سازى کدها، قوانین و استانداردها -  اطلاعات ایمنى حریق مرتبط (MSDS) اســتفاده از اطلاعات حاصــل از بحران ها و تبدیل این اطلاعات به ایده ها و سایر اطلاعات

 انجمن ملى حفاظت در برابر آتش از سه بخش ســرویس حریــق، تحقیقــات و ایمنى حریق صنایع تشکیل شده است-

کاربرد استانداردهاى انجمن NFPA : کاربرد این استانداردها در صنایع مختلف، اقتصــاد، ارزیابــى ریســک و رتبه بندى بیمه اســت. حوزه کاربردى استانداردهاى انجمن ملــى حفاظــت در برابر آتش تنهــا در زمینه ایمنى وآتش نشــانى اســت و کلیه صاحبان صنایــع، شــرکت هاى بیمه و ممیــزان حریق مخاطبان این قوانین و اســتانداردها هســتند. تمــام اســتانداردهاى موجــود ایــن انجمن پــس از تهیــه پیش نویــس توســط کمیته ها و بررســى عمومى در جلســه ســالانه اعضا، به مدت یک ســال به طور آزمایشى اجرا شده و پس از تأیید، اســتاندارد مذکور به صورت قانون رســمى انجمن در آمــده و در کتابچه ســالانه انجمن منتشر مى شــود. در خاتمه هر استاندارد پس از انتشار رسمى توسط انجمن، به تصویب مؤسســه اســتاندارد ملــى آمریکا  مى رسد

نمونه هایـى از اسـتانداردها و کدهـاى انجمن NPFA

NFPA 10:  Standard for Portable Fire Extinguishers

1

NFPA 11: Standard for Low­ Medium and High Expansion Foam

2

NFPA 12: Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems

3

NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems

4

NFPA 14: Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems

5

NFPA 15: Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection

6

 

2- اسـتانداردهاى مؤسسـه ملـى اسـتاندارد آمریکا: (ANSI)

این مؤسســه خصوصــى غیرانتفاعى بوده و بر رونــد ایجاد اســتانداردهاى جامع اختیارى براى محصولات، خدمات، روندها، سیستم ها و کارمندان آمریکا نظارت مى کند. مؤسســه ملی استاندارد آمریکا هم چنین استانداردهاى این کشــور را با اســتانداردهاى سراســر دنیا مقایســه کرده و تطبیق مى دهد تا بتوان از این استانداردها به صورت جهانى نیز استفاده کرد. مؤسسه ملى استاندارد آمریکا در سال 1918 زمانى که پنج انجمن مهندســى و سه آژانس دولتى، کمیته استانداردهاى مهندسى آمریکا  را تشــکیل دادند بنا نهاده شد. دفتر (AESC) مرکزى مؤسسه در واشنگتن و دفتر علمى آن در نیویورک مى باشد. این مؤسسه فدراسیونى اســت که توســط نگارندگان اســتانداردها و مصرف کنندگان شکل گرفته است. اعضاى مؤسسه ملى استاندارد آمریکا شامل آژانس هــاى دولتى، ســازمان ها، شــرکت ها، دانشگاه ها، مؤسسات بین المللى و افراد حقیقى مى باشد. این مؤسســه در مجموع حافظ منافع 125000 شــرکت و 5/3 میلیون افراد حرفه اى است. لازم به ذکر اســت مؤسســه ملی استاندارد آمریــکا فرآیند و اســتاندارد را تأیید مى کند ولی محصــول را تأیید نمى کند. هم چنین این مؤسسه، اســتاندارد نمى نویسد و هر استاندارد آن براى مدت پنج سال اعتبار دارد

3-استانداردهاى انجمن بین المللى تجهیزات  ایمنى :(ISEA)

این انجمن در طول 75 سال گذشته در زمینه استانداردســازى تجهیــزات حفاظت فردى فعالیت کرده است. انجمن بین المللى تجهیزات ایمنى یک انجمن تجارى براى ســازمان هاى تولیدکننــده تجهیــزات ایمنــى و حفاظــت فردى در آمریکاســت. سیاســت گذارى ها و راهبردهــاى کلى انجمن توســط یک هیئت امنــاى 9 نفره صــورت مى گیــرد. این اعضا از طریق انتخابات عمومى و برای مدت ســه ســال برگزیده مى شــوند. انجمن بین المللى تجهیزات ایمنى داراى اعضاى خاصى شامل: ســازندگان، تأمین کنندگان، توزیع کنندگان و آزمایشگاه هاست. .نمایندگان سازمان هاى عضو انجمن در تعدادى از کمیته هاى مربوط به موضوعــات مهم صنایع تجهیــزات ایمنى فعــال بــوده و فعالیت هایــی نظیــر ارتباطات بــا دولــت، برنامه ریــزى و سیاســت گذارى استانداردها، بازاریابى و ارتباطات و مدیریت ریسک و آموزش را پوشش مى دهند. انجمــن بین المللــى تجهیــزات ایمنى در شناسایى استانداردهاى مؤسسه ملى استاندارد  آمریکا به عنوان پایه و اســاس مقررات PPE در محیط کار نقــش مهمى دارد. این انجمن به عنوان دبیرخانه، استانداردهاى مؤسسه ملى استاندارد آمریکا را منتشر مى کند، به فروش مى رساند و پاسخ گوى نیاز مصرف کنندگان است. به محض انتشار استاندارد، انجمن بین المللى تجهیزات ایمنى شروع به آماده سازى استاندارد جهت بازنگرى آن مى شود.

 استانداردهاى این انجمن در بخش هاى زیر منتشــر شده و در ساخت این ابزار و تجهیزات توسط اعضاى انجمن به کار مى روند:

استاندارد تجهیزات حفاظت از چشم، سر، صورت و گوش اســتاندارد وسایل حفاظتى چشم و صورت: ANSI/ISEA Z87.1-2003 استاندارد صنایع تولیدکننده وسایل حفاظت از ANSI/ISEA Z89.1-2009 :7 سر (کلاه ایمنى) استاندارد لباس با قابلیت دید زیاد و پوشش ANSI/ISEA 107-2007:سر تجهیــزات ایمنــى براى ساختمان ســازى و عملیات مربوطه (حفاظت گوش): 10 A ANSI سیستمهاى ایمنى و بهداشت شغلى (حفاظت ANSI Z 10 :(گوش شــایان ذکر اســت لباس هاى با قابلیت دید زیاد در ســه کلاس (کار روزانه در فضاى باز با اســتفاده از مواد فلورسنت، کار شبانه با مواد منعکس کننده و کار روزانه و شبانه با ترکیب مــواد منعکس کننده و فلورســنت) طراحى و تولید مى شوند

4- استانداردهاى سازمان ایمنى و بهداشت شغلى  (OSHA) :

تاریخچـه، دلایـل ایجـاد و اهمیـت سازمان OSHA کنگره آمریکا در ســال 1970 بر اساس قانون ایمنى و بهداشــت شغلى این ســازمان را تأسیس کرد هدف از ایجاد این ساختار اطمینان از شرایط کار ایمن و ســلامتى براى کارکنان زن و مرد از طریق اعمال استانداردهاى اجبارى و فراهم نمودن آموزش، مشاوره، تحصیل و توسعه بود. سازمان ایمنى و بهداشت شــغلى بخشى از دپارتمان کار ایالات متحده آمریکاست و مدیر سازمان به عنوان مشــاور وزیر کار در خصوص ایمنى و بهداشت شــغلى انجام وظیفه مى کند. این ســازمان داراى یک دفتر ملى، دفاتر منطقه اى، دفاتر برنامه ریزى ایالتى و دفاتر مشــاوره اى بوده و در واقع به عنوان قانون کار ایالات متحده آمریکاست. این سازمان هم چنین مســئولیت امنیــت و قوانین محیط کار را بــر عهــده دارد و در جهــت بهداشــت کار و ایجاد شــرایط امن براى زنان و مردان یک سرى آموزش هــا، اطلاعــات و دوره هــاى ایمنــى و بهداشت برگزار مى کند. دلایل ایجاد و اهمیت سازمان ایمنى و بهداشت شغلى به شرح زیر است: به طور متوســط در هــر روز 15 کارگر در اثر آسیب هاى شغلى جان خود را از دست مى دهند. به طور ســالیانه بیش از 5600 آمریکایى در اثر آسیب هاى شغلى کشته مى شوند. در سال بیش از 4 میلیون حادثه شامل آسیب و بیمارى گزارش مى شود.

 مأموریت ها و فعالیت هاى سازمانOSHA :مأموریت هاى این سازمان عبارتند از: فراهــم کــردن برنامه هاى آموزشــى به منظور افزایش دانش ایمنى و بهداشت شغلى نجات جان انســان ها، جلوگیرى از آسیب ها و محافظت از بهداشــت کارگران از طریق توسعه اســتانداردهاى ایمنــى و بهداشــتى و بازرســى محیط هــاى کارى به منظــور اطمینــان از اجراى درست قوانین فعالیت هاى ســازمان ایمنى و بهداشــت شــغلى به شرح زیر است: مراقبت و ارزیابى ایمنى و بهداشت کارگران ایجاد ایمنى و بهداشت کارگران آمریکایى به وسیله تنظیم و اجراى استانداردها، فراهم کردن تعلیم و تحصیلات، تأســیس شرکت ها و تشویق کردن به پیشگیرى هاى مداوم و پیوسته در کارگاه براى ایمنى و بهداشت این ســازمان قوانین کارگــران و کارفرمایان (کار و امــور اجتماعــى) را از طریق دفاتر ایالتى برنامه ریزى و اجرا مى کند. برنامه هاى ایالتى باید اســتانداردهاى ســازمان ایمنى و بهداشت شغلى براى مکان هاى ایمن و بهداشتى را پوشش دهند. اســتانداردهاى ایــن ســازمان انــواع مختلف مخاطرات محیط هاى کارى را پوشش مى دهند. در مواردى که اســتاندارد تدوین شده اى موجود نباشــد باید از استانداردهاى عمومى پیروى کرد. ایــن اســتانداردها در چهــار بخش دســته بندى مى شوند: صنایــع عمومى (تولیدى) با علامت اختصارى D :در خصــوص حفاظت فــردى، محافظت از آسیب هاى وارده به ابزار و ماشین آلات صنعت ساختمان و سازه ها با علامت اختصارى C : در مورد حفاظت سقوط از ارتفاع وحفاظت و پیشگیرى از آتش سوزى صنایــع دریایــى بــا علامــت اختصــارى M : اســتانداردهایى در خصوص حفاظت از افراد در دریا و ابزار و تجهیزات مرتبط کشاورزى با علامت اختصارى A

5-انجمن نفت آمریکا(API) :

این انجمــن معتبرترین مرکــز مربوط به نفت و گاز در آمریکا ســت که بیــش از 400 عدد از شــرکت هاى بســیار بزرگ نفتى تــا بخش هاى پائین دســتى صنایع نفــت در آن عضویت دارند. این صنایع شامل تولیدکنندگان تجهیزات نفتى، پالایشــگاه ها، انتقال دهنــدگان نفــت از طریــق خشکى و دریا، ذخیره کنندگان نفت و ... مى شود. جرقه تشکیل این انجمن در خلال جنگ جهانى اول هنگامى که کنگــره آمریکا و صنایع نفت و گاز به اتفاق بــراى پایان جنگ تلاش مى کردند زده شد. پس از جنگ جهانى اول صنایع مختلف به اهمیت ذخیره ســوخت نه تنهــا براى صنعت بلکــه براى تمام ارکان جامعه پــى بردند. انجمن در 20 مارس 1919 رســما به کار کرد. هدف از تشــکیل این انجمن کمک و همــکارى با دولت در همــه موضوعات ملى، تقویت محصولات نفتى آمریکا جهت اســتفاده در داخل یا صادرات و ارتقاء توجه به صنایع نفت و گاز در تمامى زمینه ها بود. این انجمن که دفتر اصلى آن در نیویورک است، در چند منطقه دیگر نیز دفاترى دایر کرده است. مأموریــت انجمــن نفــت آمریــکا تقویــت خط مشى هاى صنایع نفت و گاز طبیعى آمریکا با هدف برآورده کردن نیاز مشتریان انرژى و بهبود محیط زیست مى باشد. این انجمن مأموریت خود را از طریق تحقیقات علمى، تحلیل هاى اقتصادى، ارتباطات عمومى، ایجاد تالارهاى گفتگو به منظور جمع آورى نظرات اعضا، همکارى با اتحادیه هاى صنایع نفت و گاز و دیگر ســازمان ها و توســعه استانداردها به انجام مى رساند

فعالیت هاى انجمن : بخش تحقیقات و آمار این انجمن، آمار و اطلاعات صنایع مختلف آمریکا که شامل صنایع فرآیندى، ذخیره سازى فرآورده ها، واردات و صــادرات، فعالیت هاى حفــارى و هزینه هاى مربوط به آن و تجهیزات چاه ها می شــود را جمع آورى و منتشر مى کند. انجمن نفت آمریکا هم چنین بولتن آمارى خود را به صورت هفتگى منتشر مى نماید. آموزش : برنامه آموزشــى این انجمن شــامل سمینارها،کارگاه ها و کنفرانس هاست. در کالج انجمن نفت آمریکا، قوانین و دستورالعمل ها و استانداردهاى صنعتــى در زمینه تجــارت نفت و گاز بــه افراد آموزش داده مى شود. استانداردها : بیش از 75 سال است که انجمن نفت آمریکا اســتانداردهاى نفــت و فرآیندهــا و تجهیــزات پتروشیمى را توســعه داده است. این استانداردها شــامل مــوارد مختلفى نظیــر مته هــاى حفارى، حفاظــت از محیط زیســت، مهندســى صــدا، فرآیندهاى عملیاتى، تجهیزات و مواد است. اولین استاندارد انجمن در سال 1924 نوشته شده و تاکنون در حدود 500 استاندارد و دستورالعمل پیشنهادى توســط این انجمن تدوین شده است. این استانداردها با استانداردهاى سازمان بین المللى استاندارد ISO هم سو هستند. انجمن نفــت آمریکا یکــى از ســازمان هاى توســعه دهنده اســتاندارد در آمریکاســت که با مؤسسه ملى اســتاندارد آمریکا (ANSI )ارتباط نزدیکــى داشــته و اســتانداردهایى را تولیــد و دستورالعمل هایى را پیشنهاد مى کند. هم چنیــن ویژگى ها، کدها و انتشــارات فنى، گزارش ها و مطالعاتى که اجزاى مختلف صنایع گوناگون را پوشش مى دهد نیز توسط این انجمن تولید مى شود

چنـد نمونه از اسـتانداردهاى انجمن نفت آمریکا API

Fire-Protection Considerations for the Design and Operation of Liquefied Petroleum Gas (LPG) Storage Facilities

1

Welding Guidelines for the Chemical, Oil, and Gas Industries

2

 

6- امـور تحقیقات و اسـتانداردهاى وزارت نفت IPS :

در ابتدا استانداردهای صنعت نفت ایران دقیقا همان اســتانداردهای شــرکت نفت بریتانیا در امور مهندســی، اجرایی و عملیاتی بود و صرفا بر اساس شرایط خاص منطقه ای تغییرات مختصری در آنها داده می شــد. از ســال 1967 میلادى و با تأســیس شــرکت ملی نفت ایران، اداره ای با نام استانداردسازی و شاخص گذاری فعالیت خود را آغاز کرد و در ســال 1969 شرح وظایف این اداره با دو نفر کارمند به تصویب رســید. از سال 1972 شرکت ســهامی خاص خدمات نفتی در جنوب و پالایشــگاه آبادان  و شرکت خدمات نفتی ایران  به طور مشترک با ایجاد سازماندهی خاصی و با استفاده از خدمات مهندسی مشاور اقــدام به بررســی، بــه روز رســانى ، جمع آورى و هماهنگ کــردن اســتانداردهای صنعت نفت جنــوب نمودند که این فعالیت ها تا ســال 1978 ادامه داشــت. پس از پیروزی انقلاب اســلامی، فعالیت های پراکنده ای برای ســازماندهی مجدد فعالیت های استانداردها شروع شد. از سال 1365 بــا توجه به تغییراتی که در شــرکت های مذکور به وقــوع پیوســت، اداره اســتانداردهای مناطــق نفت خیز گسترش یافت و به طور مستقل مسئولیت تدویــن و به روزرســانى اســتانداردهای مناطــق نفت خیز جنوب را بر عهده گرفت. از ســال 1368 پــروژه "مطالعــه، تلفیــق و به روزرســانی اســتانداردهای صنعت نفت" زیر نظر معاونت امور مهندســی و طرح های وزارت نفــت و بــا مشــارکت مدیریت تولید شــرکت مناطق نفت خیز جنوب، شــرکت ملی گاز ایران و مدیریت اموربازرگانی وزارت نفت ایجاد شد و این پــروژه در اوایل دهــه70 با حضور بعضی از شــرکت ها و مدیریت هــای تابعه وزارت نفت توسعه یافت. این پروژه که در سال 1376 به اتمام رســید "استانداردهای صنعت نفت (IPS) "را که در تمامی شرکت ها و مدیریت های تابعه وزارت نفت لازم الاجراســت عرضه کرد. این مجموعه شــامل 378 فقره استاندارد و 183 نقشه استاندارد اســت که بر مبنای حدود 2000 استاندارد مرجع تهیه شده و هر پنج سال مورد بازنگری قرار گرفته و به روزرسانی مى شود

 -فعالیت ها و پروژه هاى IPS این امــور بررســی، مطالعه، تدویــن و به روز نگهداشتن اســتانداردهای مورد نیاز صنعت نفت در زمینه تجهیــزات و فرآیندها را به عهده دارد و یکى از زیرمجموعه هاى معاونت امور مهندســی و ســاخت داخل وزارت نفت اســت. بخشی از فعالیت هــاى امور تحقیقــات و اســتانداردهاى وزارت نفت به شرح زیر است: تدویــن 378 عنوان اســتاندارد IPS در دوازده رشته تخصصی در زمینه تجهیزات و فرآیندهای تأسیسات صنعت نفت به زبان انگلیسى روز آمدی 305 مورد از اســتانداردهای IPS با استفاده از مراجع بین المللی توزیع لوح فشرده استانداردهای IPS هر ساله پس از اعمال روزآمدی و اصلاحیه های لازم درکمیته های تخصصی نهایی بین شرکت های تابعه وزارت نفت، سایر وزارتخانه ها، دانشگاه ها، مشاورین، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات صنعت نفت بازنگری و توزیع کتاب سال استانداردها و نقشه های استانداردی صنعت نفت خریــد و توزیع 10 عنــوان از اســتانداردهای بین المللی سال 2006 و 2007 بین 28 شرکت زیر مجموعه وزارت نفت تبیین 53 استاندارد صنعت نفت به زبان فارسی با این اســتدلال که اســتفاده کنندگان، مشاوران، پیمانکاران، سازندگان تجهیزات، تولیدکنندگان مصالح و مجریان، اکثراً داخلی هستند

به دلیــل اهمیــت صنایع نفــت و گاز در دنیا و به خصوص کشورهاى نفت خیز، کلیه افراد شاغل در این صنعت باید از قوانین HSE تبعیت کرده و براى حفظ جان خــود و همکاران الزامات آن را به کار بندند. براى استفاده بهتر از استانداردها و قوانین، شرکت ها باید استانداردهاى چندین مؤسسه را با هم مطابقت داده و بخش هاى مورد نیاز خود را به صورت ترکیبى از آنها به کار برند. ضمن اینکه در برخی موارد این استانداردها باید برای استفاده بهتر بومی سازی شده و بر اســاس شرایط و ویژگی های خاص شرکت ها تغییرات لازم در آنها صورت گیرد. بــا توجه به نبــود یک مرکــز اجرایی و علمی معتبر در خصوص بهداشــت و ایمنی شــغلی در کشور و احســاس نیاز به چنین مرکزی، پیشنهاد می شــود ســازوکارهای اجرایی راه اندازی یک ســازمان مستقل (مثل ســازمان ایمنى و بهداشت شــغلى (OSHA ((در این زمینه صورت گرفته و استانداردها، قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و با توجه به شرایط کشور راهنماهای مورد نیاز صنایع مختلف به طــور متمرکز تهیه شــده و در اختیار مؤسسات و سازمان ها قرار گیرد.

 

 National Fire Protect Association

 Material Safety Data Sheets

 American National Standard Institute

 American Engineering Standard Committee

 International Safety Equipment Association

 Personnel Protection Equipment

 Helmet

 Occupational Safety and Health Administration

 Code of Federal Regulation

 sub part

American Petroleum Institute

 American petroleum institute quality

 API’s Engine Oil Licensing and Certification System

 Process Safety Management

 Iranian Petroleum Standards

 British Petroleum

 standardization & metrication

 OSCO

 AR

 IROS

 MECON


منــــابع:

1-     دانشور، محمد - ماهنامه علمى- ترویجى اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره 101 / خرداد ماه 1392

2-     شادفر، امیر رضا، 1380 ،سیستم هاى مدیریت ایمنى و بهداشت شغلى، چاپ اول، روزنه کار، تهران

3-      علوى، فرشید - سیستم مدیریت ایمنى و بهداشت شغلى

4-       American Petroleum Institute [online]. Available from: http://www.api.org [Accessed August 2011].

5-     National Fire Protect Association [online].Available from: http://www.nfpa.org[Accessed August 2011].

6-     Occupational Safety and Health Administration [online]. Available from: http://www.osha.gov [Accessed August 2011].

7-     International Safety Equipment Association [online]. Available from: http://www.safetyequipment.org [Accessed September 2011].

8-     American National Standard Institute [online].Available from: http://www.ansi.org[Accessed July 2011].

9-      National Iranian Oil Company [online].Available from: http://www.nioc.ir[Accessed July 2011]. 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران میباشد. استفاده از اطلاعات این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
Best View in 1024x768